Stadgar


Stadgar för föreningen SF Fenix
Antagna 2003-10-03, reviderade 2004-04-17 och 2005-03-04

§1

Förening och säte

1.1

Föreningen skall heta SF Fenix

1.2

Föreningen är en ideell förening

1.3

Föreningen skall ha sitt säte i Hässleholms kommun

1.4

Föreningen är ansluten till Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund (Sverok)

§2

Syfte

2.1

Föreningens syfte är att främja spelande av olika former av spel

2.2

Föreningens syfte är också att främja arrangemang av olika spel

2.3

Föreningens syfte är även att sprida kunskap om olika former av spel

2.4

Föreningen skall även värna om sina medlemmar

2.5

Föreningen skall även verka för att god förenings sed praktiseras

§3

Oberoende

3.1

Föreningen är religiöst obunden

3.2

Föreningen är partipolitiskt obunden

§4

Verksamhetsår

4.1

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december

§5

Medlemmar

5.1

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen

5.1.1

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet

5.1.2

Medlemskapet gäller från den dag villkoren i §5.1 är uppfyllda till och med dag innan kommande ordinarie årsmöte, dock längst till den 30 mars

5.2

En medlem som allvarligt skadat föreningen kan avstängas av styrelsen

5.2.1

Även styrelsemedlem kan avstängas

5.3

En medlems avstängning skall diskuteras på första ordinarie årsmöte efter att avstängningen har ägt rum

5.3.1

Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen ur föreningen

5.4

Styrelsen kan även besluta att avstänga en medlem temporärt

5.4.1

Styrelsen beslutar då om hur lång avstängningen skall vara

5.4.2

En temporär avstängning får aldrig vara längre än till nästa ordinarie årsmöte

5.5

Avstängd medlem skall kallas till det årsmöte då hans avstängning skall diskuteras

5.5.1

Avstängd styrelsemedlem skall fortfarande kallas till styrelsemöten

§6

Styrelsen och dess verksamhet

6.1

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet

6.2

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt en suppleant

6.2.1

Ordförande, kassör, sekreterare, ledamot och suppleant innehar sin post i ett år

6.2.2

Vid ett medlemsantal på 200, eller fler, kan styrelsen utökas med två ledamöter varav en skall vara vice ordförande samt två suppleanter

6.2.3

Samma person får inte inneha mer än en styrelsepost

6.2.4

Ordförande är den som leder styrelsearbetet. Han skall samordna och övervaka allt föreningsarbete

6.2.5

Sekreteraren skall ansvara för styrelse-, arbets- samt årsmötesprotokollen

6.2.6

Kassören skall ha ansvar för föreningens räkenskaper, bokslut samt bidragsansökningar

6.2.7

Suppleanten ersätter frånvarande styrelsemedlem. I annat fall äger suppleanten ingen rösträtt

6.3

Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet

6.3.1

Valbar är medlem i föreningen (§5.1)

6.4

Styrelsemedlem kan när som helst avsäga sig sin post. Denna post står i så fall tom tills nästa årsmöte

6.4.1

Avgår ordföranden blir suppleant eller vice ordförande om sådan finns automatiskt ordförande och suppleants eller vice ordförandes post står tom tills nästa årsmöte

6.4.2

Har både ordförande och suppleant eller minst hälften av de röstberättigade styrelsemedlemmarna avgått skall styrelsen kalla till extra årsmöte

6.4.3

Styrelsemedlem vars medlemskap har gått ut och som underlåtit sig att förnya detta i tre månader anses ha avgått

6.5

Styrelsemedlemmar bör vara bosatta i säteskommunen eller dess kranskommuner

§7

Revisorer

7.1

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor och en revisorssuppleant

7.2

Valbar är person som inte sitter i styrelsen

7.3

Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen

7.4

Revisor och suppleant bör vara bosatta i säteskommunen eller dess kranskommuner

§8

Valberedning

8.1

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet en valberedare samt en suppleant

8.2

Valbar är medlem i föreningen som inte sitter i styrelsen

§9

Ordinarie årsmöte

9.1

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ

9.2

Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats

9.3

För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas i en skriftlig kallelse minst tre veckor före årsmötet skall äga rum

9.3.1

Kallelse kan skickas antingen som brev eller e-mail

9.4

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Upprättande av röstlängd

 5. Val av mötets ordförande

 6. Val av mötets sekreterare

 7. Val av två personer att justera mötesprotokollet

 8. Val av två rösträknare

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

 10. Ekonomisk berättelse för det gångna året

 11. Revisorns berättelse för det gångna året

 12. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse

 13. Fastställande av nästa års medlemsavgift

 14. Propositioner

 15. Motioner

 16. Övriga frågor som kan påverka verksamhetsplan eller budget

 17. Årets verksamhetsplan

 18. Årets budget

 19. Val av styrelse

 20. Val av årets revisor

 21. Val av valberedare

 22. Övriga frågor

 23. Mötets avslutande

9.5

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet

§10

Extra årsmöte

10.1

Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta skall styrelsen kalla till ett extra årsmöte

10.2

Det extra årsmötets behörighet gäller enligt § 9.3 om ordinarie årsmöte

10.3

På ett extra årsmöte kan endast de frågor som nämnts i kallelsen behandlas

10.4

Extra årsmöte får ej hållas närmare än en vecka från det ordinarie årsmötet

§11

Styrelsemöten

11.1

Styrelsemöten skall kallas till av ordföranden när denne, revisorn eller halva styrelsen kräver det

11.2

För att vara behörigt skall ordföranden meddela samtliga styrelsemedlemmar minst fem dagar i förväg och minst hälften av de röstberättigade styrelsemedlemmarna skall vara närvarande

11.3

Även icke styrelsemedlemmar kan kallas till styrelsemöten om detta anses nödvändigt

11.4

Team Coordinator har rätt att närvara på styrelsemöten

§12

Rösträtt

12.1

Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmöte

12.2

På styrelsemöten äger enbart närvarande ur styrelsen rösträtt

12.2.1

Avstängd styrelsemedlem äger rösträtt på styrelsemöten

§13

Röstetal

13.1

Var röstberättigad person äger en röst

13.2

Vid lika röstetal äger föreningens ordförande utslagsröst

13.2.1

Väljer ordföranden att inte nyttja sin utslagsröst går ärendet återigen till omröstning

13.3

Alla frågor som angivits i kallelsen till ett årsmöte samt alla motioner och propositioner avgörs med enkel röstövervikt

13.3.1

Motioner och propositioner som inte angivits i kallelsen måste ha minst 2/3 av rösterna för att gå igenom

13.3.2

Övriga frågor på ett årsmöte måste ha minst 2/3 av rösterna för att gå igenom

13.4

Vid styrelsemöten avgörs alla val med enkel röstövervikt

13.5

Nedlagda röster räknas ej

§14

Offentlighet

14.1

Alla protokoll från årsmöten och styrelsemöten skall bevaras av styrelsen i minst fyra år. Medlem äger rätt att få tillgång till dessa papper

14.2

Samtliga medlemmar har rätt att närvara vid föreningens styrelsemöten i mån av plats. De äger dock ingen yttranderätt på dessa styrelsemöten

14.2.1

Medlem kan tillfälligt tilldelas yttranderätt av mötesordföranden

14.2.2

Team Coordinator har yttranderätt på styrelsemöte

§15

Sekretess

15.1

Styrelsen har rätt att belägga vissa punkter av dagordningen med sekretess

15.2

Under sekretessbelagda punkter äger endast styrelsemedlemmar närvarorätt

15.2.1

Detta upphäver således tillfälligt §11.4 om Team Coordinator närvarorätt på styrelsemöten och §14.2 om offentlighet

§16

Stadgeändring

16.1

Dessa stadgar kan enbart ändras på ordinarie årsmöten eller extra årsmöten

16.2

För att vara giltig skall ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Nedlagda röster räknas ej

16.3

Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt

16.4

Förslag på ändring av föreningens stadgar om namn (§1.1), syfte (§2), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kan endast läggas fram på ordinarie årsmöte

16.4.1

Går förslaget igenom krävs ett likalydande beslut på nästa års ordinarie årsmöte för att stadgeändringen skall anses giltig

16.5

En stadgeändring gäller från det ögonblick den röstats igenom, såvida den inte faller under §16.4 då den inte gäller förrän efter andra omröstningen

16.6

Om en stadgeändring skulle påverka paragrafsnumreringen skall numreringen automatiskt justeras för att passa de ändringar som gjorts

§17

Upplösning

17.1

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte

17.2

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen

17.3

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen

17.4

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas

17.4.1

Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med §2 om föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet

§18

Firmateckning

18.1

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig

18.2

Är ordförande eller kassör under 16 år kan årsmötet utse annan person till firmatecknare

 
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!